Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Ruipers Handelsonderneming ‘Dinger van Vreuger’,
gevestigd Kakertsweg 30 te Landgraaf.


(versie 1: voorjaar 2016)

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Ruipers Handelsonderneming ‘Dinger van vreuger’. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de internetsite van de handelsonderneming.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen, dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Ruipers Handelsonderneming ‘Dinger van vreuger’ behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Ruipers Handelsonderneming ‘Dinger van vreuger’ erkend.


2. Het aanbod

2.1 Het aanbod van Ruipers Handelsonderneming ‘Dinger van vreuger’ bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Ruipers Handelsonderneming ‘Dinger van Vreuger’ gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Ruipers Handelsonderneming ‘Dinger van Vroeger’ niet.

2.2 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

2.3 Specificaties op de internetsite van Ruipers Handelsonderneming ‘Dinger van vreuger’ gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


3. Overeenkomst

3.1 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Ruipers Handelsonderneming ‘Dinger van Vreuger’ en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

3.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Ruipers Handelsonderneming ‘Dinger van Vroeger’ onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

3.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Ruipers Handelsonderneming ‘Dinger van Vroeger’ passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Ruipers Handelsonderneming ‘Dinger van Vreuger’ daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

3.4 Ruipers Handelsonderneming ‘Dinger van Vreuger’ kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Ruipers Handelsonderneming ‘Dinger van Vroeger’ op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

3.5 Ruipers Handelsonderneming ‘Dinger van vreuger’ behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

3.6 In het geval dat de klant niet aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan kan Ruipers Handelsonderneming ‘Dinger van vreuger’ het initiatief nemen om een koop te annuleren. Als het initiatief van een annulering wordt genomen door de handelsonderneming zelf, dan wordt de klant altijd van tevoren gewaarschuwd. Voor de gevolgen van een annulering is Ruipers Handelsonderneming ‘Dinger van vreuger’ niet aansprakelijk.

3.7 Ruipers Handelsonderneming ‘Dinger van Vreuger’ zal uiterlijk bij levering van het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

  • het bezoekadres van de vestiging van Ruipers Handelsonderneming ‘Dinger van Vreuger’ waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht (zie verderop) gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over bestaande service na aankoop;
  • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product of dienst;
  • voor zover van toepassing de kosten van aflevering;
  • en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst;
  • indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier (zie bijlage) voor herroeping.

4. Prijzen

4.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien er tussentijds prijsfluctuaties zijn.

4.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief het voor het voorwerp geldende BTW-tarief: 6% of 21% BTW.
De BTW-tariefstelling is te vinden op onderstaande site van de Belastingdienst.
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/goederen_diensten_21_btw/


5. Manier van betalen

5.1 Vooruit betalen per reguliere overschrijving.
5.2 iDEAL, veilig online betalen via uw eigen bank.
5.3 Volgens met ons gemaakte afspraken.


6. Levering

6.1 In de webshop van Ruipers Handelsonderneming ‘Dinger van vreuger’ kunt u waardevol erfgoed zoals oude gebruiksvoorwerpen, bouwmaterialen, meubels en andere onregelmatige goederen bestellen. De goederen kunnen direct via de webshop of na bezichtiging worden gekocht, tenzij anders overeengekomen tijdens het bestellingproces of een gemaakte afspraak.

6.2 Nadat wij uw betaling hebben ontvangen sturen wij u een e-mail met bevestiging van de koop. Bestellingen die niet binnen 14 dagen zijn betaald, vervallen automatisch.

6.3 Na ontvangst van uw betaling wordt uw product binnen 3 werkdagen afgeleverd. Indien levering om bepaalde redenen binnen een aantal werkdagen niet mogelijk is (bv door omstandigheden of vakantie) dan zal Ruipers Handelsonderneming ‘Dinger van vreuger’ contact opnemen met de consument en tot een passende regeling komen. Gekochte goederen kunnen ook afgehaald worden. Omdat het vaak om kostbare en kwetsbare goederen gaat zal er zonodig overleg plaatsvinden over de wijze van levering.

6.4 Mocht u na enige tijd geen mail (met aankoopinformatie) hebben ontvangen, stuur ons dan een bericht via het contactformulier. Naar alle waarschijnlijkheid is onze mail met licentie gegevens eruit gefilterd door het SPAMfilter van uw Internet Service Provider.

6.5 De door u verstrekte gegevens worden alleen gebruikt voor het verwerken van uw bestelling. Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Meer hierover kunt u lezen in onze Privacy Policy.


7. Herroepingsrecht

7.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de consument het recht de aankoop van de geleverde goederen binnen een periode van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden te annuleren. Deze termijn begint op het moment dat de email met aankoopinformatie is verzonden. Indien u afziet van de aanschaf laat u ons dat weten binnen de gestelde termijn via het retouraanvraag formulier binnen deze webshop. Na het verstrijken van de 14 kalenderdagen periode is uw aanschaf een feit.

7.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor goederen die in opdracht (bijvoorbeeld glas in lood) of volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd (bijvoorbeeld maatwerk), of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.


8. Privacy Policy

8.1 Indien u een bestelling plaatst bij Ruipers Handelsonderneming ‘Dinger van vreuger’, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van handelsonderneming. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. Zie ook onze Privacy Policy.

8.2 Ruipers Handelsonderneming ‘Dinger van vreuger’ respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.


9. Garantie

9.1 Ruipers Handelsonderneming ‘Dinger van vreuger’ staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

9.2 Indien klachten van de consument door Ruipers Handelsonderneming ‘Dinger van vreuger’ gegrond worden bevonden, zal de handelsonderneming in overleg met de consument nagaan of er tegemoet gekomen kan worden aan deze klachten door het vinden van een passende oplossing.

9.3 Mocht u ondanks al onze inspanningen niet tevreden zijn over de geleverde goederen dan zal Ruipers Handelsonderneming ‘Dinger van vreuger’ in overleg met de consument bekijken of annulering van de koop mogelijk is.


10. Overmacht

10.1 Ruipers Handelsonderneming ‘Dinger van vreuger’ is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door eventuele toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde diensten, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Ruipers Handelsonderneming ‘Dinger van vreuger’ behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Ruipers Handelsonderneming ‘Dinger van vreuger’ gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Ruipers Handelsonderneming ‘Dinger van vreuger’ bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


11. Aansprakelijkheid

11.1 Ruipers Handelsonderneming ‘Dinger van vreuger’ kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de incorrecte ‘werking’ van de goederen en de gevolgen van een incorrecte hantering. Maakt u aanspraak op een vergoeding dan kan deze nooit hoger zijn dan het ons betaalde factuurbedrag van de afgenomen goederen


12 Klachtenregeling

12.1. Ruipers Handelsonderneming ‘Dinger van Vreuger’ beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

12. 2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Ruipers Handelsonderneming ‘Dinger van Vreuger’.

12.3 Bij Ruipers Handelsonderneming ‘Dinger van Vreuger’ ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Ruipers Handelsonderneming ‘Dinger van Vroeger’ binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

12.4. Een klacht over een product, dienst of de service van Ruipers Handelsonderneming ‘Dinger van Vreuger’ kan eveneens worden ingediend via het antwoordformulier.

12.5. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


13 Geschillen: Toepasselijk recht / bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Ruipers Handelsonderneming ‘Dinger van vreuger’ en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Maastricht kennis, tenzij Ruipers Handelsonderneming ‘Dinger van vreuger’ er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.